• Galego
  • Español

Avisos legais

0. – Avisos legais

Nesta páxina definimos os Avisos Legais do Concello de Quiroga que regulan as condicións xerais de acceso e uso do sitio web accesible no portal  https://concellodequiroga.com (en adiante, o sitio web), que Concello de Quiroga pon a disposición dos usuarios de Internet.Empregar este sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións aportadas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que pretenda empregar a web, debido a que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Razón Social da Empresa: Concello de Quiroga
Nome do titular: Concello de Quiroga
Domicilio social: Rúa Real 52
Poboación: Quiroga
Provincia: Lugo
C.P.: 27320
C.I.F./D.N.I.: P2705000D
Teléfono de contacto: 111111111
Correo electrónico: lopd@concellodequiroga.com
Datos rexistrais:

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita os usuarios do mesmo o acceso a información e aos servizos prestados polo Concello de Quiroga a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuito de acceso e uso da web.

O acceso a web ten carácter gratuito para os usuarios da mesma.

3.2.- Rexistro de usuarios.

Con carácter xeral o acceso e uso da web non esixe a previa suscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma empregado polo titular da web será o galego. Concello de Quiroga non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, ou das súas consecuencias.

Concello de Quiroga poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e modificar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que as mesmos puideran ocasionar aos usuarios.

Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar o divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen autorización de Concello de Quiroga, nin remitir publicidade ou información valéndose para ilo dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de se o se uso é gratuito ou non.

As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da página web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Concello de Quiroga

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso na web coma o uso inconsentido que poda efectuarse da información contida na mesma é de exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Concello de Quiroga non responderá de ningunha consecuencia, dano o prexuízo que puideran derivarse de tal acceso ou uso. Concello de Quiroga non se responsabiliza dos erros de seguridade, que se podan producir nin dos danos que podan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

– a presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa empregado para a conexión aos servizos e contidos da web,

– un mal funcionamiento do navegador,

– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

Concello de Quiroga non se responsabiliza da fiabilidade e rapidez das ligazóns que aparecen na web para a apertura de outras. Concello de Quiroga non garantiza a utilidade de estas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poda acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do correcto funcionamiento destas webs.

Concello de Quiroga non será responsable dos virus ou demáis programas informáticos que deterioren ou podan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder a súa web ou outras webs ás que acceda mediante as ligazóns desta web.

6.- USO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”.

A web non emprega cookies ou calquera outro procedemento invisible de recollida de información cando o usuario navega por ela, respectando en todo momento a confidencialidade e intimidade da mesma.

*SI SE EMPLEAN COOKIES CONSULTAR COMUNICADO SOBRE USO DE COOKIES A web emprega cookies, pode consultar a nosa Política de Cookies, que respecta en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedade de Concello de Quiroga, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. Calquiera uso da web ou dos seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a ………., cualquiera outro uso que supoña a copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública ou calquiera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de Concello de Quiroga

8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Concello de Quiroga garantiza a protección e confidencialidade dos datos personais, de cualquiera tipo que nos proporcionen as nosas empresas clientes de acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Dicembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Todos os datos facilitados pola nosas empresas clientes a Concello de Quiroga ou ao seu personal, serán incluidos nun fichero automatizado de datos de carácter persoal creado e mantido baixo a responsabilidade de Concello de Quiroga, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios.

Os datos facilitados serán tratados segundo o Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Dicembro), neste sentido Concello de Quiroga adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan ou seus datos de carácter persoal a outras entidades, o usuario será informado dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e dirección do cesionario, para que dea o seu consentimiento inequívoco ao respecto.

En cumprimento do establecido na RGPD, o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para ilo debe de contactar con nós en lopd@concellodequiroga.com

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE.

O presente Aviso Legal se interpretará e rexirá de conformidade coa lexislación española. Concello de Quiroga e os usuarios, con renuncia expresa a calquiera outro fuero que puidera corresponderlles, se someten ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquiera controversia que puidera derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fora de España, Concello de Quiroga e o usuario, se someten, con renuncia expresa a calquiera otro fuero, aos xulgados e tribunais do domicilio de Concello de Quiroga