Prezo do contrato 258.620,69 € Data: 09/02/2009
IVE (16%) 41.379,31 €
Orzamento total 300.000,00 €
Datos da Contratación
Procedemento Negociado con publicidade
Tipo de Contrato Obras  
Tramitación Urxente. Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro
Criterios Adxudicación Varios, s/ Prego de cláusulas
Garantías PROVISIONAL: Non se esixe
DEFINITIVA: 5% prezo adxudicación.
COMPLEMENTARIA: S/Prego cláusulas
Prazo solicitude de participación Dez días naturais (ata 18/02/2009)
Datos da Adxudicación
Data da adxudicación provisional  24 / 04 / 2009 Importe da Adxudicación
Data da adxudicación definitiva  08 / 05 / 2009 300.000,00 (IVE incluído)
Adxudicatario “ACOVAL, Aglomerados y Construcciones Valdeorras, S.A.” CIF: A3200803