Prezo do contrato 90.843,79 € Data: 09/02/2009
IVE (16%) 14.535,01 €
Orzamento total 105.378,80 €
Datos da Contratación
Procedemento Negociado sen publicidade
Tipo de Contrato Obras
Tramitación Urxente. Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro
Criterios Adxudicación Varios, s/ Prego de cláusulas
Garantías PROVISIONAL: Non se esixe
DEFINITIVA: 5% prezo adxudicación.
COMPLEMENTARIA: S/Prego cláusulas
Presentación de Plicas Oito días naturais a partir da data de recepción da solicitude.
Datos da Adxudicación
Data da adxudicación provisional 24 / 04 / 2009 Importe da Adxudicación
Data da adxudicación definitiva 08 / 05 / 2009 105.378,78 (IVE incluído)
Adxudicatario “Excavaciones Hermanos París, S.L.” CIF: B27179399